Programy a dotační tituly

Zář
08

Operační program Průmysl a podnikání, Marketing

Cílem programu Marketing bylo posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České republice prostřednictvím dotací na marketingový průzkum zahraničních trhů, účast na zahraničních veletrzích a výstavách a s tím související tvorbu propagačních předmětů.

DETAIL
Zář
08

Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o dotační programy v rámci strukturálních fondů EU.

DETAIL
Zář
08

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

DETAIL
Zář
08

Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona […]

DETAIL