Název programu:                       Speciální pedagogika obecná

Pořadatel:                                      Tarnowska Szkola Wyzsza w Tarnowie, pobočná Pedagogická fakulta                                                                                         Ostrava – Speciální pedagogika

Garant studia:                              Tarnowska Szkola Wyzsza w Tarnowie

Přijímání přihlášek:                  Lenka Tihelková, e-mail: lenka.tihelkova@cmvi.cz

Termín podání přihlášky:       do 15.9.2018

Podmínky přijetí:                       Ukončené SŠ vzdělání s maturitou, řádně vyplněná přihláška ke studiu, doklad o                                                                    uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky, ověřená kopie o dosaženém                                                                      vzdělání, čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a zdravotní                                                                                způsobilost.

Charakteristika programu:    Studium odpovídá paragrafu 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Uplatnění absolventa:             Absolventi bakalářského studia můžou dále pokračovat ve studiu II. stupně                                                                            (magisterském) a postgraduálním. Jsou připraveni pracovat v mateřských                                                                               školkách, státních školách (v roli asistenta pedagoga),  integračních                                                                                           a speciálních, terapeutických družinách, jiných zařízeních, ve kterých probíhá                                                                         proces terapeuticko- edukačně- výchovný, domovech sociálních služeb,                                                                                     dílnách zájmové terapie. Absolvent oboru Speciální pedagogika mající                                                                                       interdisciplinární znalosti týkající se rozvoje v životním cyklu a také                                                                                           rehabilitačních  účinků, vzdělávání, výchovy, péče a terapie lidí se speciálními                                                                         vývojovým a vzdělávacími potřebami, získává kvalifikaci speciálního pedagoga.                                                                     Student si vybírá specializaci, po jejímž ukončení si rozšíří  své odborné                                                                                    kompetence – Pedagogická terapie s individuální revalidací. Směry ve vzdělávání,                                                                   které určují podrobné znalosti, sociální dovednosti a kompetence, umožňují                                                                           absolventovi oboru Speciální pedagogika přijímání a zpracovávání úkolů v oblasti                                                                 plánování, projektování, vedení a provádění  změn vzdělávacích, výchovných,                                                                         pečovatelských a terapeutických aktivit týkajících se osob se speciálními                                                                                   vývojovými a edukačními potřebami a také jejich  prostředí v rozsahu shodným se                                                                 studovanou specializací. Studium v oboru Speciální pedagogika I. stupně má                                                                          zajistit vzdělání kompetentních, zodpovědných a tvůrčích speciálních pedagogů,                                                                    kteří jsou připraveni přijmout výzvu budoucího povolání a fungování v sociálním                                                                  prostředí.

Způsob přijetí ke studiu:        Výběr uchazečů se uskuteční na základě došlých přihlášek

Minimální/maximální počet:  15/100

Termín zahájení studia:            1.10.2018

Délka studia:                                  275 vyučovacích hodin, 4 semestry

Harmonogram studia:                4 semestry ( soboty 1 x za 14 dní )

Způsob ukončení studia:            obhajoba závěrečné bakalářské práce, závěrečná zkouška

Doklad o absolvování studia:    diplom o absolvování bakalářského studia

Poplatek za semestr:                    25.080,- Kč, zápisné 2.700,- Kč