Kdo může studovat celoživotní vzdělávání?

Program je určen pro pedagogické pracovníky s VŠ vzděláním. Studium je určeno pedagogům s aprobací pro 1. stupeň ZŠ či vychovatelství, případně absolventům jiných VŠ, kteří absolvovali tzv. doplňkové pedagogické studium pro učitele ZŠ, příp. SŠ, kteří působí na základních či středních školách a vykonávají přímou pedagogickou práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kdo může studovat bakalářské studium?

Bakalářské studium může studovat každý, kdo má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Co je univerzální speciální pedagogika?

Univerzální speciální pedagogika má za cíl vybavit účastníky základními znalostmi z oboru speciální pedagogika a z jejich dílčích disciplín tak, aby byli po jejím absolvování schopni adekvátně pedagogicky pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Absolventi budou schopni se orientovat ve speciální pedagogické terminologii, ve specificích pedagogické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v otázkách speciálně pedagogického poradenství, v tvorbě a realizaci individuálně vzdělávacího plánu a v didaktických metodách využitelných při práci s těmito žáky. Absolvent bude kvalifikován pro přímou pedagogickou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jaké je odborné složení pedagogického sboru?

Pedagogický sbor tvoří vysokoškolští pedagogové, kteří vyučují na ostatních českých vysokých školách. Výuka a závěrečné práce probíhají v českém jazyce.

Kde se vykonává praxe?

Praxe se vykonává na základních školách, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti se po náslechových hodinách aktivně účastní vedení výuky přímo ve třídách.

Jaká je forma studia?

Jedná se o studium kombinované:

bakalářské studium – 1 x za 14 dnů pátek – neděle

celoživotní vzdělávání – víkend 1 x za 14 dnů

Jaká je cena za bakalářské a celoživotní studium?

bakalářské studium – semestr 25.o8o,- Kč, zápisné 2.700,- Kč

celoživotní vzdělávání – semestr 11.100.- Kč, zápisné 2.700,- Kč

Je uznávaný diplom polské vysoké školy v České republice?

Na základě Boloňské úmluvy se uznávají diplomy ze všech vysokých škol, které mají registraci v Evropské unii. Po získání diplomu se tento odesílá na Ministerstvo školství ČR, kde se diplomy uznají, a to jak na straně titulu, tak na straně odborné způsobilosti.

Jaký je způsob ukončení celoživotního vzdělávání?

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Jaký je způsob ukončení bakalářského studia?

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent diplom a Bc. titul.

Jakou formou probíhá přijímací řízení?

Bez přijímacího testu, po splnění základních požadavků:

  • pro bakalářské studium – ukončené SŠ vzdělání s maturitou
  • pro celoživotní vzdělávání  – ukončení VŠ pedagogického směru nebo jiné VŠ s pedagogickým minimem

Jaká je nabídka studia speciální pedagogiky pro pracovníky, kteří mají pouze bakalářský titul?

Nabízíme navazující magisterské studium nebo celoživotní vzdělávání. Magisterské studium speciální pedagogiky-učitelství bude zahájeno až po ukončení 1. cyklu bakalářského studia.

Profil absolventa bakalářského studia

Speciální pedagogika je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Absolvent disponuje znalostmi speciální pedagogiky využitelnými v práci asistenta pedagoga nebo osobního asistenta s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro práci projektového manažera v neziskových organizacích, nadacích a jiných organizacích pro podporu vzdělávání osob se speciálními potřebami a na úřadech práce.

Prioritou absolventa tohoto studia bude navazující magisterské studium speciální pedagogiky.