Českomoravský vzdělávací institut, z.s.  nabízí poradenství a služby v oblasti přípravy a zpracování projektů z programů EU a ČR.
Dále nabízíme kompletní vedení projektu po stránce monitoringu, zpracování monitorovacích zpráv a sledování výstupů v jednotlivých aktivitách.

 

Nabízíme:

 • posouzení projektového záměru
 • vhodné zařazení do operačního programu a prioritní osy pro projektový záměr
 • poradenství při přípravě projektu (stanovení cílů projektu, motivačních indikátorů projektu, rozpočtu apod.) dle požadavků výzvy
 • zpracování rozpočtu projektu
 • poradenství dle vlastních zkušeností s přípravou projektů
 • tvorbu projektové žádosti a její celkové zpracování
 • řízení projektu
 • monitoring projektu
 • monitorování naplnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů
 • spolupráci na průběžných a závěrečné monitorovací zprávě
 • koučink realizačního týmu při zajištění bezproblémového průběhu projektu

Aktuální nabídka

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Dle www.esfcr.cz

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská […]

Stáže pro mladé II

Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty,  a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec […]

Projekty přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko

Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury. Dle www.cz-pl.eu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona […]

Realizované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě […]

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o dotační programy v rámci strukturálních fondů EU.

Operační program Průmysl a podnikání, Marketing

Cílem programu Marketing bylo posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České republice prostřednictvím dotací na marketingový průzkum zahraničních trhů, účast na zahraničních veletrzích a výstavách a s tím související tvorbu propagačních předmětů.