Název programu:                       Speciální pedagogika obecná

Pořadatel:                                      Tarnowska Szkola Wyzsza w Tarnowie, pobočná Pedagogická fakulta                                                                                         Ostrava – Speciální pedagogika

Garant studia:                              Tarnowska Szkola Wyzsza w Tarnowie

Přijímání přihlášek:                  Lenka Tihelková, e-mail: lenka.tihelkova@cmvi.cz

Termín podání přihlášky:       do 15.9.2018

Podmínky přijetí:                       Ukončené magisterské studium učitelství pro 1. či 2. stupeň ZŠ, příp. učitelství pro                                                                SŠ, řádně vyplněná přihláška ke studiu, doklad o uhrazeném poplatku spojený s                                                                    podáním přihlášky, ověřená kopie o dosaženém vzdělání, čestné prohlášení o                                                                          způsobilosti k právním úkonům a zdravotní způsobilost.

Charakteristika programu:    Studium odpovídá paragrafu 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Uplatnění absolventa:              Studium je určeno pedagogům s aprobací pro 1., 2. či 3. stupeň, příp. absolventům                                                                jiných VŠ, kteří absolvovali tzv. doplňkové pedagogické studium pro učitele ZŠ,                                                                      příp. SŠ, a kteří působí na základních či středních školách a vykonávají přímou                                                                      pedagogickou práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem tohoto                                                                    kurzu je vybavit účastníky základními znalostmi z oboru speciální pedagogika a z                                                                  jejich dílčích disciplín. Absolventi budou schopni se orientovat ve speciálně                                                                            pedagogické terminologii, ve specificích pedagogické podpory žáků se speciálními                                                                vzdělávacími potřebami, v otázkách speciálně pedagogického poradenství, v                                                                            tvorbě  a realizaci IVP (individuálně vzdělávacího plánu) a v didaktických                                                                                metodách  využitelných při práci s těmito žáky. Absolvent bude kvalifikován pro                                                                    přímou pedagogickou práci se žáky se SVP.

Způsob přijetí ke studiu:         Výběr uchazečů se uskuteční na základě došlých přihlášek

Minimální/maximální počet:  15/100

Termín zahájení studia:            1.10.2018

Délka studia:                                  275 vyučovacích hodin, 4 semestry

Harmonogram studia:                4 semestry ( soboty 1 x za 14 dní )

Způsob ukončení studia:            Závěrečná zkouška:

a) závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky a výběrové specializace

b) obhajoba závěrečné práce

Doklad o absolvování studia:    Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Poplatek za semestr:                    11.100,- Kč, zápisné 2.700,- Kč