Absolvent celoživotního studia oboru Speciální pedagogika pro učitele je připraven motivačně i odborně na edukační činnost u dětí/žáků se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami. Je schopen realizovat speciálně pedagogickou edukaci po stránce obsahové i organizační. Při realizaci vstupní, průběžné i výstupní speciálně pedagogické diagnostiky je připraven spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a se sociálními pracovníky. Absolvent oboru získává rozšířenou učitelskou kvalifikaci v běžných základních školách, v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s integrovaným vzděláváním dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.