Profil absolventa bakalářského studia

Absolventi bakalářského studia můžou dále pokračovat ve studiu II. stupně (magisterském) a postgraduálním. Jsou připraveni pracovat v:

  • mateřských školkách, základních školách (v roli asistenta pedagoga),

  • integračních, speciálních či terapeutických družinách,

  • jiných zařízeních, ve kterých probíhá proces terapeuticko-edukačně-výchovný,

  • domovech sociálních služeb,

  • dílnách zájmové terapie.

Absolvent oboru Speciální pedagogika mající interdisciplinární znalosti týkající se rozvoje v životním cyklu handicapovaného jedince – vzdělávání, výchovy, péče a terapie osob se speciálními vývojovým a vzdělávacími potřebami, získává kvalifikaci speciálního pedagoga.

Student si vybírá specializaci, po jejímž ukončení si rozšíří své odborné kompetence

  • Pedagogická terapie s individuální revalidací

Vzdělávání, díky kterému absolvent oboru Speciální pedagogika  získává znalosti, sociální dovednosti a kompetence, umožňují přijímání a řešení úkolů v oblasti plánování, projektování, vedení a provádění změn vzdělávacích, výchovných, pečovatelských a terapeutických aktivit týkajících se osob se speciálními vývojovými a edukačními potřebami, a také jejich prostředí v rozsahu shodným se studovanou specializací.

Studium v oboru Speciální pedagogika I. stupně (bakalářské) má zajistit vzdělání kompetentních, zodpovědných a tvůrčích speciálních pedagogů, kteří jsou připraveni přijmout výzvu budoucího povolání a fungování v sociálním prostředí.